POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94021
Naujienos
VšĮ MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS SKELBIA KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI
Įstaigos pavadinimas: Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, P.Kriaučiūno  g. 2, LT-68298, Marijampolė, kodas: 1658035035
Pareigų pavadinimas: Direktoriaus pavaduotojas (1,0 pareigybės darbo krūviu). Darbo užmokestis: 1504-2256 Eur (neatskaičius mokesčių).
Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Pagrindinės funkcijos (trumpas aprašymas):
•    Organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyrių darbą;
•    analizuoti pavaldžių skyrių veiklos rezultatus;
•    teikti pasiūlymus direktoriui įstaigos restruktūrizacijos klausimais, direktoriui pavedus, ruošti restruktūrizacijos projektus;
•    organizuoti ir planuoti specialistų kvalifikacijos kėlimą. Ruošti universitetams paraiškas nustatyta tvarka. Planuoti gydytojų poreikį ir jų darbo krūvį;
•    prognozuoti ir organizuoti naujų gydymo metodų ir technologijų įdiegimą, teikti pasiūlymus direktoriui dėl naujų technologijų įdiegimo, aparatūros įsigijimo pavaldžiuose skyriuose.
•    teikti direktoriui pasiūlymus darbui gerinti, teikti pasiūlymus dėl gydytojų, slaugytojų užimamų pareigų tinkamumo;
•    analizuoti pavaldžių skyrių statistinius duomenis, teikti prognozes direktoriui, pristatyti jas skyrių vedėjams, gydytojams susirinkimų, Gydymo tarybos posėdžių metu;
•    informuoti ir supažindinti skyrių vedėjus ar atsakingus asmenis už skyriaus veiklą su naujais darbui aktualiais LR įstatymais, kitais teisės aktais, direktoriaus įsakymais;
•    pagal kompetenciją analizuoti pacientų pasiūlymus ir skundus;
•    direktoriaus nurodymu, ruošti dokumentus įstaigos veiklos licencijavimui;
•    kontroliuoti narkotinių ir kitų medikamentų panaudojimo, skyrimo pagrįstumą tvirtinti pavaldžių tarnybų pateiktus reikalavimus medikamentams ir medicinos priemonėms;
•    vykdyti vidaus kokybės sistemos procedūras;;
•    diegti kokybės sistemą ir užtikrina jos funkcionavimą skyriuose;
•    teikti pasiūlymus dėl naujų plėtros/veiklos projektų;
•    rengti investicinius projektus, pasiūlymus bei dalyvauti projektų įgyvendinime;
•    įstaigos direktoriaus pavedimu kontroliuoti ir vertinti įstaigos finansinius ir ekonominius veiklos rodiklius pagal savo kompetenciją;
Kvalifikaciniai reikalavimai:
•    turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;
•    turėti biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), ir/arba socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
•    išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
•    žinoti „e.sveikatos“ sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
•    turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos padalinio funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą;
•    turėti ne mažesnę kaip 2 metų patirtį projektų valdyme ir įgyvendinime;
•    kvalifikacijos tobulinimas biomedicinos mokslų, sveikatos politikos, sveikatinimo veiklos strateginio planavimo, valdymo bei organizavimo, visuomenės sveikatos, sveikatos priežiūros reformos, sveikatos ekonomikos, vadybos, teisės, sveikatos mokymo ir ugdymo, kitose su sveikatinimo veiklos organizavimu ir valdymu susijusiose srityse per paskutinius 5 metus (pretendentui pateikus papildomos kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus).
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Papildomą kompetenciją pagrindžiančius dokumentus.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Telefonas pasiteirauti: 863006092, el.p.vilma.barauskiene@marijampolespspc.lt
Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje.

Keisti teksto dydį