PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94021
Darbo pasiūlymai

KONKURSAS Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VYRESNIOJO SLAUGOS ADMINISTRATORIAUS PAREIGAS

Pareigų pavadinimas: Vyresnysis slaugos administratorius (Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje, 1,0 pareigybės darbo krūviu). Darbo užmokestis: 1924 Eur (pastovioji darbo užmokesčio dalis + kintamoji dalis, neatskaičius mokesčių). Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Pagrindinės funkcijos (trumpas aprašymas):
• organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja Skyriaus slaugos specialistų (bendrosios praktikos slaugytojų, fizinės medicinos reabilitacijos slaugytojo, masažuotojo, slaugytojo padėjėjų), ūkio reikalų tvarkytojų, maisto išdavėjų darbą. Užtikrina jų darbo krūvių paskirstymą, sudaro visų darbuotojų, priklausančių Skyriui, darbo ir atostogų grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
• vykdo pacientų stacionarizavimą į Skyrių: patikrina ar galioja asmens dokumentai, ar yra siuntimas, ar neišnaudoti slaugos lovadieniai, užveda Gydymo stacionare istoriją F Nr. 003-1/a , stacionare gydomo asmens statistinę kortelę F Nr. 066/a, gydytojo paskyrimų lapą F Nr. 003-4/a bei temperatūros kortelę F Nr. 004/a;
• užsako medikamentus, narkotines medžiagas, tvarsliavą, instrumentus, medicinos prietaisus bei slaugos ir asmenines saugos priemones, racionaliai ir tikslingai naudoja; užtikrina tinkamą medikamentų, narkotinių medžiagų, tvarsliavos, instrumentų, medicinos prietaisų bei slaugos ir asmenines saugos priemonių apskaitą ir saugojimą;
• planuoja ir analizuoja slaugos personalo poreikį, dalyvauja slaugos personalo atrankoje;
• vykdo teikiamų slaugos paslaugų atlikimo pacientams ir jų dokumentavimo kontrolę;
• organizuoja pavaldaus personalo susirinkimus, pamainų perdavimus, rengia pasitarimus;
• užtikrina ir kontroliuoja tinkamą higieninę – epidemiologinę būklę Skyriuje.;
• atlieka hospitalinių infekcijų kontrolę ir prevenciją, kontroliuoja slaugos paslaugas teikiančių darbuotojų savalaikį saugos ir sveikatos patikrinimų laikymosi periodiškumą;
• teikia Įstaigos vyriausiajam slaugos administratoriui / ekonomistui ateinančių finansinių (kalendorinių) metų reikalingų pirkti kokybiškos slaugos užtikrinimui būtinų prekių, paslaugų ir darbų sąrašus;

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį;
• turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
• turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje;
• išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
• išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą; suprasti slaugos, kaip sveikatos priežiūros sistemos sudedamosios dalies, svarbą;
• mokėti naudotis kompiuterinėmis ir informacinėmis technologijomis ir dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer, Elektroninių sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo informacine sistema (toliau – ESPB IS);

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Dokumentų, įrodančių kad pretendentas turi ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje.
6. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Telefonas pasiteirauti: 8 343 22001, el.p.vilma.barauskiene@marijampolespspc.lt
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms.
Konkurso paskelbimo data 2022 m. gruodžio 27 d.


Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras ieško komandos nario – šeimos gydytojo dirbti 0,5 - 1,0 etato krūviu.

Reikalavimai:
• Galiojanti šeimos gydytojo licencija;
• Dėmesingumas pacientams ir gebėjimas dirbti komandoje;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Įstaiga siūlo:
• Geras darbo sąlygas;
• Lankstų darbo grafiką;
• Draugišką darbinę aplinką;
• Kompensuoti važiavimo į / iš darbo išlaidas;
• Darbo užmokestį (Bruto 1 et. nuo 2 500 Eur + priemokos už vykdytas prevencines programas bei skatinamąsias paslaugas. (Aptariamas pokalbio metu)).
Apie Įstaigą
Marijampolė miestas, įsikūręs pietvakarių Lietuvoje, nutolęs nuo Kauno apie 60 km. Patogus susisiekimas magistrale „Via Baltica“.
Prie Įstaigos yra prisirašę apie 19 tūkst. gyventojų.
Įstaigoje teikiamos šeimos gydytojo komandos paslaugos. Čia dirba 7 šeimos gydytojai, 6 vidaus ligų, 5 vaikų ligų gydytojai, gydytojas chirurgas ir 3 gydytojai akušeriai ginekologai.
Vykdomos įvairios (apmokamos iš PSDF lėšų), prevencinės ir kitos programos, atliekami įvairūs profilaktiniai patikrinimai ir kitos paslaugos.