PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94029
Duomenų apsauga
Informacija apie Asmens duomenų apsaugą

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras, P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolė, LT-68298, Tel. (8 343) 940 21, El. paštas: info@marijampolespspc.lt, Juridinių asmenų registras Kodas 165803535, vykdydama savo funkcijas tvarko asmens duomenis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais bei pacientų ir sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų identifikavimo tikslais.

Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Duomenų apsaugos pareigūnas:

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro duomenų apsaugos pareigūnė Edita Račiūnė
el. paštas: duomenuapsauga@marijampolespspc.lt

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos:

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad duomenų apsaugos pareigūnas (toliau – DAP) Viešojoje įstaigoje Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) atlieka šias užduotis:
1. renka informaciją duomenų tvarkymo veiklai identifikuoti;
2. informuoja Įstaigą ir duomenis tvarkančius Darbuotojus apie jų prievoles pagal Reglamente ir kituose Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose įtvirtintas jų prievoles tvarkant asmens duomenis;
3. konsultuoja Įstaigą ir Duomenų subjektų asmens duomenis tvarkančius Darbuotojus asmens duomenų tvarkymo klausimais;
4. paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal Reglamento nuostatas arba Įstaigos prašymu atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą;
5. teikia rekomendacijas Įstaigai ir Duomenų subjektų asmens duomenis tvarkantiems Darbuotojams asmens duomenų tvarkymo klausimais;
6. nagrinėja tikrina ir stebi, ar Įstaigos duomenų tvarkymo veikla atitinka teisės aktų reikalavimus, kaip laikomasi Reglamento, kitų Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų ir Įstaigos politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių Darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
7. atlieka kontaktinio asmens funkcijas Priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais, bendradarbiauja su Priežiūros institucija apie pažeidimą pranešant Priežiūros institucijai;
8. užtikrina informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, slaptumą ir konfidencialumą;
9. įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui ar kitam incidentui, nedelsiant įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, apimtį, kontekstą ir tikslus, pasiūlo Įstaigai sprendimus dėl priemonių, reikiamų asmens duomenų apsaugos pažeidimui ir jo padariniams pašalinti, padeda atlikti auditus;
10. pildo Įstaigos duomenų tvarkymo veiklos įrašus;
11. pildo Įstaigos asmens duomenų pažeidimų registravimo žurnalą.

Atnaujinta 2023 m. kovo 27 d.