PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
 • Your Cart Is Empty!
P. Kriaučiūno g. 2 Marijampole, LT-68298 (8-343) 94021
Naujienos
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VIDAUS MEDICININIO AUDITO PADALINIO VADOVO PAREIGOMS EITI KONKURSO

Pareigų pavadinimas: Vidaus medicininio audito padalinio vadovas (1,0 pareigybės darbo krūviu). Darbo užmokestis: 1680 Eur (neatskaičius mokesčių).
Pretendentų atrankos būdas-testas žodžiu (pokalbis).

Pagrindinės funkcijos (trumpas aprašymas):
 • dalyvauja nustatant PSPC asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius, rengiant dokumentus, susijusius su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei PSPC kokybės vadybos dokumentus;
 • vykdo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėseną, analizę, vertinimą;
 • pagal PSPC direktoriaus nustatytus prioritetus sudaro ir PSPC direktoriui teikia tvirtinti metinį PSPC vidaus medicininio audito planą;
 • atlieka planinius vidaus medicininius auditus pagal PSPC direktoriaus patvirtintą metinį planą;
 • atlieka neplaninius vidaus medicininius auditus pagal PSPC direktoriaus suformuluotas užduotis;
 • organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę ir PSPC direktoriaus siūlo prevencines priemones;
 • pagal savo kompetenciją nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas su siūlymais teikia PSPC direktoriui, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • vertina PSPC sveikatos priežiūros specialistų veiklą, susijusią su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybe ir bendradarbiauja su kokybės konsultantais bei kokybės vadybininkais asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo klausimais.
Kvalifikaciniai reikalavimai:
 • turėti aukštąjį universitetinį (magistro ar jam prilyginto kvalifikacinio laipsnio) sveikatos mokslų studijų krypties grupės medicinos, odontologijos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos, farmacijos, slaugos išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip dvejų metų darbo stažą sveikatos priežiūros srityje;
 • būti pabaigęs ne mažiau kaip 48 val. trukmės vidaus medicininio audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursą pagal tobulinimosi programą, suderintą su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
 • turėti gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius MS Office paketu (MS Outlook, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
4. Užpildytą pretendento anketą.
5. Dokumentų, įrodančių kad pretendentas turi ne mažesnę nei 2 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje.
6. Privačių interesų deklaraciją, pateikiamą Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt
Telefonas pasiteirauti: 8 343 22001, el.p. vilma.barauskiene@marijampolespspc.lt
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms.
Konkurso paskelbimo data 2022 m. sausio 20 d.


Gauta keturvalentė sezoninio gripo vakcina!

 Nemokamai gali būti skiepijami šioms rizikos grupėms priklausantys asmenys:
 • nėščiosios (bet kuriuo nėštumo laikotarpiu)
 • asmenys sergantys lėtinėmis ligomis nepriklausomai nuo jų amžiaus (tame tarpe ir vaikai)
 • asmenys, gyvenantys slaugos skyriuje ir soc. globos įstaigose (tame tarpe ir vaikai)
 • sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai
 • asmenys nuo 65m ir vyresni.


Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras ieško komandos nario – šeimos gydytojo dirbti 1,0 etato krūviu.
Reikalavimai:
• Galiojanti šeimos gydytojo licencija;
• Dėmesingumas pacientams ir gebėjimas dirbti komandoje;
• Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
Centras siūlo:
• Geras darbo sąlygas;
• Lankstų darbo grafiką;
• Draugišką darbinę aplinką;
• Darbo užmokestį (Bruto 1 et. nuo 2 200 Eur + kintama darbo užmokesčio dalis ir priemokos už vykdytas prevencines programas bei skatinamąsias paslaugas. (Aptariamas pokalbio metu))
Apie Centrą
Marijampolė miestas, įsikūręs pietvakarių Lietuvoje, nutolęs nuo Kauno apie 60 km. atstumu.
Prie Centro yra prisirašę apie 20 tūkst. gyventojų. Centre teikiamos šeimos gydytojo komandos paslaugos. Čia dirba 8 šeimos gydytojai, 6 vidaus ligų, 5 vaikų ligų gydytojai, gydytojas chirurgas ir 2 gydytojai akušeriai ginekologai.
Vykdomos įvairios (apmokamos iš PSDF lėšų), prevencinės ir kitos programos, atliekami įvairūs profilaktiniai patikrinimai ir kitos paslaugos.

Keisti teksto dydį