• MISIJA – teikti pacientams šiuolaikiniu medicinos mokslu bei pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, kvalifikuotas, saugias ir veiksmingas, atitinkančias pacientų lūkesčius asmens sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovų keliamus reikalavimus, užtikrinti pacientų informacijos privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.
 • VIZIJA – moderniausia pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaiga pietvakarių Lietuvoje, teikianti aukštos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, tenkinančią pacientų, darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius, lūkesčius.

STRATEGINIAI UŽDAVINIAI, VEIKLOS KRYPTYS:

 • organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, atsižvelgiant į pacientų, paslaugų užsakovų lūkesčius bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Europos Sąjungoje ir Lietuvoje patvirtintomis naujausiomis ligų diagnostikos ir gydymo gairėmis;
 • teikti sveikatos priežiūros paslaugas pagal nustatytus reikalavimus, atitinkančias mūsų galimybes, atsižvelgiant į pacientų nuomonę, norus ir pageidavimus;
 • teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas, kiek tai leidžia įstaigos galimybės ir ištekliai;
 • santykius su pacientais grįsti pagarba žmogaus teisėms ir orumui, jautrumu, užuojauta;
 • laikytis medicinos etikos (deontologijos) principų, užtikrinti paciento privatumą ir jo duomenų konfidencialumą, naudoti tinkamą ir saugią medicinos įrangą bei technologijas;
 • racionaliai naudoti turimus profesinius, techninius ir finansinius išteklius, kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
 • užtikrinti darbuotojų atsakomybę už paslaugų kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją;
 • sistemingai tobulinti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
 • rūpintis įstaigos infrastruktūra;
 • efektyviai naudoti turimus resursus siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę;
 • vykdyti pokyčius pagal pacientų, paslaugų užsakovų pastabas, pasiūlymus;
 • vertinti teikiamų paslaugų rezultatyvumą, efektyvumą, analizuoti paslaugų teikimo procesus;
 • didinti pacientų ir darbuotojų tarpusavio pasitikėjimą ir korektišką bendravimą, siekiant jų interesų vienovės;
 • didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, pripažįstant jų nuopelnus bei skatinant už bendrai sutartus ir pasiektus rezultatus.