Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Valstybės laiduojama (nemokama – apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo) asmens sveikatos priežiūra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausančiose įstaigose teikiama nemokamai, už šios priežiūros paslaugas iš paciento negali būti reikalaujama papildomo mokesčio. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, tai šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą jie apmoka patys Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. Jei pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar procedūrų kainą jie apmoka patys.

Mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

  • Valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
  • Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų;
  • Valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).

viešojoje įstaigoje Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

  • jei pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
  • jei pacientas, savo iniciatyva kreipiasi į įstaigą gauti atitinkamos paslaugos – laboratorinių tyrimų, pažymos apie sveikatos būklę ir kt.

Už teikiamas odontologijos priežiūros (pagalbos) paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologijos ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologijos priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas.

Už sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas atliekant profilaktinius sveikatos tikrinimus vairuotojams mėgėjams, asmenims norintiems įsigyti civilinį ginklą, asmenims vykstantiems į užsienį, aviatoriams mėgėjams, moka patys asmenys.

Asmenys, neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias), už visas profilaktinio sveikatos patikrinimo paslaugas moka patys arba už juos moka darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.

Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.


Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų paslaugų kainos:


Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų paslaugų teikimo tvarka (informacija ruošiama).

Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti asmenys, kainų sąrašas yra patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” 18 priede, kurį galite rasti ČIA.