Pacientas turi šias teises:

 • gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
 • pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • gauti informaciją apie Poliklinikoje teikiamas paslaugas;
 • gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę, sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę, gauti diagnozės, gydymo ir slaugos aprašymą;
 • rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo;
 • į privataus gyvenimo neliečiamumą;
 • gauti anoniminę sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • susipažinti su įrašais savo medicininiuose dokumentuose;
 • nežinoti. Poliklinika neturi teisės teikti informacijos pacientui apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę prieš paciento valią;
  sutikti arba atsisakyti dalyvauti mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose;
 • skųstis;
 • į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą;
 • informavus paslaugas teikiantį specialistą žodžiu (ir jam sutikus), teikiant pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugas, leisti dalyvauti kitiems, jo pasirinktiems asmenims. Dalyvauti kitiems, tretiesiems asmenims, pacientui teikiant paslaugas, galima iš anksto pacientą informavus žodžiu ir gavus žodinį jo sutikimą. Pacientas pat turi teisę tam savo sutikimo neduoti.

Pacientas turi šias pareigas:

 • atvykti į priėmimą numatytu laiku, o jei negali atvykti, nedelsiant informuoti įstaigą tel. +370 343 94 029. Pavėlavus į numatytą priėmimą 10 ir daugiau minučių, paslauga specialisto, teikiančio šią paslaugą sprendimu (atsižvelgiant į numatytą jo tos dienos darbo krūvį, užregistruotų pacientų skaičių), pacientui gali būti neteikiama. Šiai paslaugai pacientas turi/gali registruotis pakartotinai;
 • pasirašytinai susipažinti su jam pateiktais viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
 • rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais ir darbuotojais;
 • norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;
 • suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatos būklę (buvusius ir esamus susirgimus), atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos teikiamai asmens sveikatos priežiūrai;
 • gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, teisės aktų nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo patvirtinti raštu;
 • vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą. Jei pacientas numatyto apsilankymo dieną yra gydomas stacionare, apie tai jis turi informuoti gydytoją pas kurį kreipėsi arba informuoti tel. +370 343 94 029;
 • pagarbiai ir deramai elgtis su visais viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro sveikatos priežiūros specialistais, darbuotojais ir kitais pacientais/asmenimis;
 • laiku, visą kainą, sumokėti už konsultacijas ir gydymą pagal tuo metu galiojančius teisės aktus (jei suteiktos mokamos paslaugos Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka);
 • negadinti viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro inventoriaus, kitų vertybių, rūpestingai su jais elgtis;
 • pacientui, kuris nesilaiko savo pareigų, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei;
 • įstaigos darbuotojai turi teisę neaptarnauti asmens, jeigu jo elgesys yra neadekvatus arba turi baudžiamojo nusižengimo ar administracinių teisės pažeidimų̨ požymių̨ (įžeidinėja darbuotoją, jam grasina ir kt.), išskyrus būtinosios pagalbos teikimo atvejus. Gydytojai, slaugytojai ir kiti Poliklinikos darbuotojai dėl netinkamo pacientų elgesio informuoja poliklinikos administraciją, esant reikalui gali iškviesti policijos pareigūnus, taip pat apie tai policiją informuoti raštu, užpildant pranešimą tinklalapyje (https://www.epolicija.lt/).

1. Notarinis įgaliojimas:

Gyvenime neretai pasitaiko situacijų, kai dėl didelio užimtumo, sveikatos būklės, kompetencijos stokos ar kitų priežasčių asmuo negali pats asmeniškai tvarkytis savo reikalų. Tokiais atvejais galima turėti atstovą. Atstovą ir atstovaujamąjį nebūtinai turi ir gali sieti giminystės ryšiai, tačiau šioje vietoje turi būti pasitikėjimu grįsti santykiai. Populiariausia ir patogiausia atstovavimo įforminimo priemonė – notarinis įgaliojimas. Šį dokumentą pasirašo asmuo, kuris savo valia suteikia įgaliojimus kitam asmeniui veikti jo vardu ir dėl jo interesų (įgaliotojas). Įgaliojime nurodoma, kokį asmenį, kokiam terminui ir kokius konkrečius veiksmus atlikti įgaliojama. Tokio pobūdžio įgaliojimas gaunamas iš notaro.

2. Pacientų atstovavimo įforminimas E-Sveikatoje:

Pacientas (ne jo vaikas, sutuoktinis, ar kt. asmuo) turi teisę pasirinkti ir kaip atstovus nurodyti kitus asmenis, kuriuos įgalioja atlikti veiksmus, susijusius su jo sveikatos įrašais, esančiais ESPBI IS (peržiūrėti ir komentuoti  paciento ESI įrašus, peržiūrėti paciento skiepų kalendoriaus įrašus, peržiūrėti pacientui išduotas pažymas, peržiūrėti paciento siuntimus, įgaliojusio paciento vardu teikti prašymus gauti pažymas, peržiūrėti ir atsakyti gautus pranešimus, valdyti paciento įgaliojimus, apriboti prieigos prie paciento ESI teises), įskaitant teisę atsiimti vaistus ar MPP pagal jam išduotus e. receptus. Pacientas, nurodydamas kitus jam atstovaujančius asmenis, kuriuos įgalioja atlikti veiksmus, susijusius su jo sveikatos įrašais, esančiais ESPBI IS, pateikia šių įgaliojimų terminus, įgaliotąjį (-uosius) asmenį (-is) identifikuojančius duomenis.

Įgaliojimo suteikimas ESPBI IS:

 • Pacientas (turintis prisijungimo prie e-sistemų galimybę) – prisijungia prie savo e. sveikatos paciento paskyros. Pasirenkama Paciento sritis -> Mano atstovai -> Kurti atstovavimą.
 • Pacientas (kuris neturi prisijungimo prie e-sistemų galimybės) vyksta į bet kurį Registrų centro padalinį su savo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (kartu gali vykti ir atstovas, kad padėti susitvarkyti) – asmens tapatybės kortele ar pasu, užpildo reikiamus dokumentus Registrų centre, kurie perduodami į E-sveikatą. ESPBI IS, patikrinusi, ar įvesti paciento atstovo asmens duomenys yra teisingi, suformuoja ir pateikia elektroninį paciento atstovo įgaliojimą paciento sveikatos įrašų peržiūrai.
 • Jei pacientas, kuris prisijungė prie e. sveikatos portalo ir patvirtino savo tapatybę, yra įgaliotas peržiūrėti kito paciento ESI ar atlikti kitus su įgaliojusio paciento sveikata susijusius veiksmus, jis e. sveikatos portalo personalizuotoje srityje turi pasirinkti jam priskirtą konkretų įgaliojimą, pagal kurį atliks su e. sveikatos paslaugomis susijusius veiksmus.

DĖMESIO. Prie įstaigos prisirašę pacientai ir jų artimieji dėl atstovavimo sukūrimo neturi kreiptis į įstaigos administraciją ar šeimos gydytoją su prašymu e-sveikatoje sukurti atstovavimą konkrečiam asmeniui. Tai gali  atlikti tik pats pacientas arba tokius veiksmus atlikti įgaliota įstaiga/institucija.

Pacientui (jo atstovui) naudinga žinoti, kad pacientai (jų atstovai) turi teisę kreiptis į Akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba), jeigu jie nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje, jų manymu, buvo pažeistos paciento teisės ir teisėti interesai.

Jeigu pacientui kyla abejonių dėl suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir / ar galimai pažeistų paciento teisių, pirmiausia su skundu reikėtų kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurią pacientas norėtų apskųsti. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužinojo, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. Sveikatos priežiūros įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Jeigu paciento netenkina asmens sveikatos priežiūros įstaigos skundo nagrinėjimo rezultatai, jis turi teisę su skundu kreiptis į Akreditavimo tarnybą, prie šio skundo pridedant pridedant įstaigos atsakymą.

Akreditavimo tarnybai teikiamas paciento (jo atstovo) skundas turi atitikti nustatytus reikalavimus – skunde turi būti nurodytas adresatas, paciento vardas ir pavardė, adresas (faktinė gyvenamoji vieta), skundo dalykas (esmė) – pažeistos paciento teisės ar teisėti interesai, suteiktos arba nesuteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodant asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir, jei žinoma, kurių asmens sveikatos priežiūros specialistų veiksmai skundžiami, taip pat, kuo tikslesnis asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis, kitos aplinkybės, pažymėta skundo surašymo data, skundas turi būti pasirašytas asmens parašu, o skundą teikiant elektroniniu paštu – kvalifikuotu elektroniniu parašu. Prie skundo turi būti pridėta asmens sveikatos priežiūros įstaigos atsakymo į skundą kopija (jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga nepateikė atsakymo per teisės aktų nustatytą laikotarpį – pateikiama skundo, adresuoto asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kopija) ir paciento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Tuo atveju, kai skundas siunčiamas paštu, per kurjerį ar elektroniniu paštu, prie skundo turi būti pridėta paciento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, pacientui atstovaujančio advokato ar kt.). Pasirašant skundą kvalifikuotu elektroniniu parašu neprivaloma asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka. Informaciją, kaip dokumentą pasirašyti elektroniniu parašu, galima rasti interneto svetainėje www.dokobit.lt ir kituose elektroninių dokumentų pasirašymo portaluose.

Jei pacientas miręs, skundą teikiantis asmuo turi pateikti paciento mirties liudijimą, atstovo asmens tapatybę (pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Jeigu skundas siunčiamas paštu ar per kurjerį, prie skundo turi būti pridėtos paciento mirties liudijimo ir atstovo asmens tapatybę bei atstovavimą patvirtinančių dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka (notaro, seniūno, atstovaujančio advokato ar kt.).

Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai, todėl kaip atstovavimą patvirtinantį dokumentą reikėtų pateikti įpėdinio statusą patvirtinantį dokumentą – notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą arba sutuoktiniui – santuokos liudijimą, tėvams arba vaikams – gimimo liudijimą, jei keitėsi pavardė, taip pat ir santuokos liudijimą.

Akreditavimo tarnyba, nustačiusi skundų pateikimo trūkumus, pacientus (jų atstovus) raštu informuoja apie šių trūkumų pašalinimo būdus, suteikiant 30 kalendorinių dienų trūkumų pašalinimo terminą. Tuo atveju, kai į Akreditavimo tarnybą kreipiamasi nesilaikant įstatyme nustatytos privalomos skundų pateikimo tvarkos (pirmiausia su skundu nesikreipiama į asmens sveikatos priežiūros įstaigą), paciento (jo atstovo) skundas Akreditavimo tarnyboje paliekamas nenagrinėtu. Apie tai raštu pranešama pacientui (jo atstovui). Tačiau tai nereiškia, kad pacientas netenka teisės skųstis dėl galimai nekokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų – šiuo atveju pacientui pasiūloma pirmiausia kreiptis su skundu į tą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, kurioje buvo teikiamos paslaugos, sulaukti šios įstaigos atsakymo ir, jeigu atsakymas paciento netenkina, pirmiau nurodyta tvarka jį apskųsti Akreditavimo tarnybai.