Gerbiami pacientai ir lankytojai, informuojame, kad viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras palaiko Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyvą korupcijos prevencijos sveikatos apsaugos sistemoje ir pasisako prieš neteisėtus mokėjimus medicinos darbuotojams. Raginame neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumoviešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Dženita Sabašinskienė

Apie korupcijos atvejį (-us) viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro atsakingam už korupcijos prevenciją asmeniui galite pranešti pasitikėjimo telefonu +370 343 94 020, raštu ir (arba) elektroniniu paštu: korupcija@marijampolespspc.lt arba palikti jį įstaigoje esančioje Pasiūlymų ir pageidavimų dėžutėje.


Kiti kontaktai:
STT karštoji linija: +370 5 266 3333, el. paštas: pranesk@stt.lt
SAM anoniminis pasitikėjimo telefonas: +370 800 66 004; el. paštas: korupcija@sam.lt

Policijos bendrosios pagalbos numeris: 112


Prašome kreipiantis raštu, telefonu, nurodyti:
– asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
– darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą pavardę, pareigas, skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis galinčius patvirtinti aplinkybes.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė.


Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojas apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė, daro ar rengiasi padaryti jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso II skyriuje), privalo pranešti Lietuvos Respublikos prokuratūrai, Specialiųjų tyrimų tarnybai arba kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai, jeigu jis gavo duomenų, leidžiančių pagrįstai manyti, kad buvo padaryta, daroma ši veika ar rengiamasi ją padaryti, ir jeigu teisės aktuose nėra nustatytų praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.
Kas yra korupcija ir baudžiamoji atsakomybė ?
Korupcija – asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas, siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veiklos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Baudžiamoji atsakomybė – Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse numatyta baudžiamoji atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimas (225 str.), prekybą poveikiui (226 str.), papirkimą (227 str.), naudojimąsi tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.) ir kitas STT įstatymo 2 str. 2 d. įvardytas nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.


Informacija:

Viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro dokumentai:


Korupcijos pranešimas